Bydd ein Prif Weithredwr yn rhoi’r arweiniad strategol a fydd yn sicrhau bod y Grŵp yn cyflawni ei gynllun strategol uchelgeisiol a’i genhadaeth o “wella dyfodol pobl”.

Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn gyfrifol am arwain sefydliad mawr, cymhleth a diwylliannol amrywiol a bydd angen iddo/iddi sicrhau bod arbenigrwydd y cymunedau a wasanaethir yn cael ei hyrwyddo trwy gyfrwng gwerthoedd ac ymddygiad corfforaethol clir.

Fel arweinydd un o sefydliadau Addysg Bellach mwyaf Cymru, bydd y Prif Weithredwr yn dylanwadu ar natur ehangach addysg a sgiliau yng Nghymru.  Gan adeiladu ar y berthynas bresennol ag ysgolion, sefydliadau Addysg Uwch a chyflogwyr, bydd yn cyfrannu at greu cyfleoedd dilyniant mwy cydlynol ac yn rhagweld anghenion sgiliau presennol a newydd yn ogystal ag ymateb iddynt.

Bydd hefyd yn dangos ymrwymiad gwirioneddol i hyrwyddo a datblygu gwasanaeth dwyieithog sy’n diwallu anghenion cymunedau lleol.

Mae’r Bwrdd wedi nodi’r amcanion allweddol canlynol ar gyfer Prif Weithredwr newydd y Grŵp:

 • Arwain y Grŵp wrth weithredu’n llwyddiannus y Cynllun Strategol ar gyfer 2023-27, a’r Rhaglen Gyfalaf uchelgeisiol gwerth £100 miliwn.
 • Ysgogi diwylliant o safon uchel, gwelliant parhaus a sefydlogrwydd ariannol, fel prif ddarparwr addysg a hyfforddiant yn y cymunedau y mae’n eu gwasanaethu.
 • Hyrwyddo cyfleoedd dysgu i bob oedolyn a meithrin ymdeimlad o werth a pherchnogaeth gymunedol mewn pobl, gweithwyr a busnesau lleol, gan roi pwyslais amlwg ar les myfyrwyr a staff wrth i’r Grŵp wasanaethu cymunedau sy’n datblygu’n fwyfwy amrywiol.
 • Meithrin a datblygu diwylliant deinamig, arloesol ac entrepreneuraidd yn y Grŵp er mwyn gallu addasu i newidiadau allanol, cydio mewn cyfleoedd, amlhau incwm i’r eithaf a dal i fod ar y blaen mewn perthynas â strategaethau a chynlluniau addysgol newydd.
 • Cynnal dull y Grŵp o weithio mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Leol, Partneriaid Strategol ym maes AU a chyflogwyr.
 • Arwain sefydliad amgylcheddol gyfrifol yn ei uchelgais i ddod yn goleg sero net, sy’n gynaliadwy, ac sy’n wirioneddol ofalu am les ei fyfyrwyr a’i staff mewn cymuned amrywiol.
 • Bydd y Prif Weithredwr yn gweithio ledled y Grŵp a bydd disgwyl iddo/iddi ddatblygu agwedd gynhwysol at yr holl gampysau, gan weithio’n agos gyda’r uwch reolwyr eraill.
 • Mae Grŵp Llandrillo Menai yn ddarparwr addysg ddwyieithog blaenllaw, felly byddai’n ddymunol bod Prif Weithredwr newydd y Grŵp yn siaradwr Cymraeg ac yn ymroddedig i’r Gymraeg a’i diwylliant. Os na fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn siaradwr Cymraeg, yna bydd angen iddo/iddi ddangos ymrwymiad i’r Gymraeg a bod yn barod i ddysgu’r iaith mewn cyfnod penodol.

Safleoedd lluosog

Mae gan y Grŵp 13 o safleoedd unigryw ac mae’n parhau i fuddsoddi yn ei ystâd er mwyn darparu’r cyfleusterau dysgu gorau posibl. Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo amlinelliad o’i gynllun strategol 9 mlynedd ar gyfer buddsoddiad cyfalaf. Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys:

 • Canolfan Brifysgol sefydledig ar ein campws yn Llandrillo-yn-Rhos
 • Canolfannau Peirianneg newydd o’r radd flaenaf yn Llangefni a’r Rhyl
 • Neuadd Chwaraeon ac Adran Addysgu newydd yn Llangefni, a agorodd yn 2023
 • Campws newydd ym Mharc Menai, Bangor – yn agor ym mis Medi 2024
 • Cynlluniau i agor Academi Letygarwch ar ein campws yn Llandrillo-yn-Rhos yn 2025
 • Cynlluniau i ailddatblygu campws Dolgellau ar gyfer 2026
 • Campws amaethyddol 800 acer yng Nglynllifon

Yn 2020, cymeradwyodd y Bwrdd strategaeth Busnes@ i gael dwy ganolfan bwrpasol ar Barciau Busnes yng ngogledd Cymru, sef Canolfan Hyfforddi “Busnes@” yn Llwyn Brain, Parc Menai, Bangor a agorodd yn 2021 a’r ganolfan newydd sy’n cael ei hadnewyddu ym Mharc Busnes Llanelwy. ⁠

Mae’r Grŵp hefyd yn berchen ar North Wales Training Limited, is-gwmni hyfforddiant sy’n masnachu fel COPA, ac yn gweithredu ar draws Cymru a Lloegr o’i safle yn Llandudno.

Prif swyddogaeth

Mae hon yn swydd allweddol a bydd ei deiliad yn ganolog i lwyddiant parhaus y Grŵp, yn enwedig wrth gyflawni ein hamcanion strategol.

Uwch Dîm Rheoli ysgogol ac ymroddedig

Mae Uwch Dîm Rheoli’r Grŵp yn ysgogol, brwdfrydig a chefnogol ac yn cael ei gynnal gan staff a myfyrwyr tan gamp.

_______________________________________________________________________________________________________________

The Chief Executive Officer will provide the strategic leadership to ensure the Grŵp achieves its ambitious strategic plan and our mission of “improving people’s future”.

The successful individual will be responsible for the leadership of an established large, culturally diverse and complex organisation and will need to ensure that the distinctiveness of the communities served is promoted within the context of a clear set of corporate values and behaviours.

As the leader of one of the largest Further Education institutions in Wales, the Grŵp Chief Executive will be a shaper and influencer of the wider education and skills landscape.  Building on existing relationships with schools, Higher Education and employers, s/he will contribute to the creation of more coherent progression opportunities and anticipate and respond to existing and emerging skills needs.

S/he will also demonstrate a genuine commitment to the promotion and growth of a bilingual service which meets the needs of the local communities.

The Board have identified the following key objectives for the new Grŵp Chief Executive Officer:

 • To lead the Grŵp in the successful implementation of its Strategic Plan for 2023-27, and its ambitious £100 million Capital Programme
 • To stimulate a culture of high quality and continuous improvement and financial stability, as the major provider of learning, education and training in the communities it serves.
 • To promote learning opportunities for all adults whilst instilling a sense of community value and ownership for all people, employees and businesses within the local community, with a close concentration on student and staff wellbeing, as the Grŵp serves an ever more diverse community into the future.
 • To instil and develop a dynamic, innovative and entrepreneurial culture across the Grŵp to enable it to adapt to external changes, respond to opportunities, maximise income generation and maintain a position at the forefront of emerging education and economic strategies in Wales.
 • To maintain the Grŵp’s partnership approach with the Welsh Government, Local Government, Strategic HE Partners and employers.
 • To lead an environmentally responsible organisation in its ambition to become a net zero college, which is sustainable, and that genuinely cares for the welfare of its students and staff within a diverse community.
 • The Grŵp Chief Executive Officer will work across the Grŵp and will be expected to develop an inclusive approach to all campuses, working closely with other senior post holders.
 • The successful individual will be expected to reside within the catchment area served by the Grŵp and will need to demonstrate a commitment to the Welsh language. If the individual is not a Welsh speaker, s/he must be prepared to learn the language within a defined period.

Multiple sites

The Grŵp boasts 13 unique sites and continues to invest in its estate to provide the best learning facilities, having recently had its 9 year strategic outline plan for capital investment approved by the Welsh Government. Highlights include:

 • an established University Centre on our Rhos on Sea campus
 • new state of the art Engineering Centres in Llangefni and Rhyl which are now operational
 • a new Sports Hall and Teaching Department in Llangefni, which opened in 2023
 • a new Campus at Parc Menai, Bangor – opening in September 2024
 • a proposed new Hospitality Academy on our Rhos campus, anticipated for 2025
 • a proposed redevelopment of the Dolgellau campus, anticipated for 2026
 • An 800-acre agricultural Campus at Glynllifon

In 2020, the Board approved a strategy for Busnes@ to have two dedicated centres on Business Parks across North Wales. These consist of the “Busnes@” Training Centre at Llwyn Brain, Parc Menai, Bangor which we occupied in 2021 and we are currently refitting our new premises on the St. Asaph Business Park.

The Grŵp also operates a wholly owned subsidiary training company; namely North Wales Training Limited, trading as COPA, operating from its own premises in Llandudno but delivering across Wales and England.

Key role

This is a crucial role for the Grŵp and the post holder will be pivotal in its on-going and future success; particularly in delivering our strategic themes.

Driven and dedicated leadership team

The leadership team at the Grŵp is driven, passionate and supportive and is underpinned by fantastic staff and students.

Overview

Sefydliad / Organisation: Grŵp Llandrillo Menai

Lleoliad / Location: Gogledd Cymru / North Wales

Cyflog / Salary: £165-175k y flwyddyn a buddion / £165-175k pa + benefits

Dyddiad Cyhoeddi / Posted date: 12/02/2024

Dyddiad cau / Closing Date: 08/03/2024

Download an application pack

Download an application pack for this role by providing your details below.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.